Перечень свободных видов предпринимательской деятельности (volná živnost)

Victoria, 14.02.11

Статус темы:
Закрыта.
 1. Victoria
  Постоянный участник

  Регистрация:
  04.02.11
  Сообщения:
  955
  Симпатии:
  696
  Приложение 4
  к Закону 455/1991 Sb.,
  o živnostenském podnikání (živnostenský zákon – закон о предпринимательстве)
  к §25 абзац 2
  Вид деятельности: Производство, торговля и услуги, неуказанные в Приложениях 1-3 Предпринимательского закона.
  (Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)

  Подвиды деятельности, входящие в свободную предпринимательскую деятельность:

  1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  1. Оказание услуг для земледелия, огородничества, рыбного хозяйства, лесоводства и охотничьего промысла.
  2. Činnost odborného lesního hospodáře
  2. Деятельность профессионального управляющего лесным хозяйством.
  3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
  3. Изготовление лесных хозяйственных планов и основ.
  4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
  4. Манипуляции с репродукционным материалом деревьев лесных видов.
  5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
  5. Разведение животных и их дрессура (за исключением животноводства).
  6. Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
  6. Обработка ископаемых, добыча торфа и шлама.
  7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  7. Производство пищевых изделий и изделий на базе крахмала.
  8. Pěstitelské pálení
  8. Винокурение из собственных продуктов садоводства.
  9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
  9. Производство кормов, кормовых смесей, дополнительных веществ и премиксов.
  10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
  10. Производство текстиля, текстильных изделий, одежды и атрибутов к одежде.
  11. Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
  11. Производство и ремонт обуви, кожевенных и шорных изделий.
  12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  12. Обработка дерева, производство деревянных, пробковых, плетеных и соломенных изделий.
  13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
  13. Производство клетчатки, бумаги, картона и изделий из этих материалов.
  14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
  14. Издательская деятельность, полиграфическое производство, деятельность по переплетам и копированию.
  15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
  15. Производство, размножение, дистрибуция, продажа, прокат звуковых и звуко- образных носителей и
  производство чистых (без записи) носителей информации.

  16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
  16. Производство кокса, сырьевого дегтя и других твердых топлив.
  17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků
  17. Производство химических веществ, волокон, препаратов и косметических средств.
  18. Výroba hnojiv
  18. Производство удобрений.
  19. Výroba plastových a pryžových výrobků
  19. Производство изделий из пластика и пряжи.
  20. Výroba a zpracování skla
  20. Производство и обработка стекла.
  21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
  21. Производство строительных материалов, изделий из фарфора, керамики и гипса.
  22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
  22. Производство шлифовальных (абразивных) материалов и остальных неметаллических изделий.
  23. Broušení technického a šperkového kamene
  23. Шлифование технического и ювелирного камня.
  24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
  24. Производство и металлургическая переработка железа, драгоценных и не железных металлов и их сплавов.
  25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
  25. Производство металлических конструкций и изделий из металла.
  26. Umělecko-řemeslné zpracování kovů
  26. Художественно- ремесленная обработка металлов.
  27. Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
  27. Поверхностная обработка и сварка металлов и других материалов.
  28. Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
  28. Производство измерительных, испытательных, навигационных, оптических и фотографических приборов и оборудования.
  29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
  29. Производство электронных составляющих, электрического оборудования и производство и ремонт электрических устройств, приборов и электрического оборудования, работающего на малом напряжении.
  30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
  30. Производство неэлектрического оборудования для домашнего использования

  31. Výroba strojů a zařízení
  31. Производство машин и оборудования.
  32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
  32. Производство моторных и прицепных машин и шасси.
  33. Stavba a výroba plavidel
  33. Постройка и производство плавающих средств.
  34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
  34. Производство, разработка, проектирование, испытание, инсталляция, содержание, ремонт, модификация и конструктивные изменения летательных аппаратов, моторов летательных аппаратов, пропеллеров, летательных частей и оборудования и летательного наземного оборудования.
  35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
  35. Производство рельсовых приводных транспортных средств и транспортных средств на трамвайных, троллейбусных, подвесных направляющих и железнодорожного парка.
  36. Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
  36. Производство велосипедов, колясок для инвалидов и других не моторных транспортных средств.
  37. Výroba a opravy čalounických výrobků
  37. Производство и ремонт драпированных изделий.
  38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
  38. Производство, ремонт и содержание спортивных изделий, игр, игрушек и детских колясок.
  39. Výroba zdravotnických prostředků
  39. Производство изделий для медицины.
  40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
  40. Производство и ремонт источников ионизирующего излучения.
  41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
  41. Производство школьных и канцелярских изделий, кроме изделий из бумаги, производство бижутерии,
  щеточных и потребительских товаров, зонтиков, памятных предметов.
  42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
  42. Производство прочих изделий перерабатывающей промышленности.
  43. Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
  43. Эксплуатация водопроводов и канализаций, водоподготовка и водоснабжение.
  44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  44. Манипуляции с отходами (исключая опасные отходы).
  45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  45. Подготовительные и финальные строительные работы, специализированная строительная деятельность.
   
  Victoria, 14.02.11
  #1
  gulia нравится это.
 2. Victoria
  Постоянный участник

  Регистрация:
  04.02.11
  Сообщения:
  955
  Симпатии:
  696
  46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
  46. Остекление, заделка в рамки и паспарту.
  47. Zprostředkování obchodu a služeb
  47. Посредничество в торговле и услугах.
  48. Velkoobchod a maloobchod
  48. Оптовая и розничная торговля.
  49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
  49. Деятельность ломбарда и розничная торговля бывшими в употреблении товарами.
  50. Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
  50. Обслуживание моторных транспортных средств и запчастей и аксессуаров к ним.
  51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
  51. Трубный и наземный транспорт (исключая железнодорожный и дорожный моторный транспорт).
  52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  52. Складирование, упаковка товаров, манипуляция с грузами и техническая деятельность в транспорте.
  53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
  53. Экспедирование и представление интересов в таможне.
  54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
  54. Оказание почтовых и заграничных почтовых услуг.
  55. Ubytovací služby
  55. Услуги размещения.
  56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  56. Предоставление программного обеспечения, консультации в области информационных технологий, обработка данных, хостинг и сопутствующие услуги и web-порталы.
  57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
  57. Деятельность информационных и новостных агентств.
  58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
  58. Деятельность агентства недвижимости, управление недвижимостью и уход за ней.
  59. Pronájem a půjčování věcí movitých
  59. Аренда и прокат движимого имущества.
  60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  60. Консультационная деятельность, обработка результатов исследований и оценок.

  61. Projektování pozemkových úprav
  61. Проектирование изменений земельных участков.
  62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
  62. Подготовка и разработка технических проектов, графические и чертежные работы.
  63. Projektování elektrických zařízení
  63. Проектирование электрического оборудования.
  64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  64. Исследование и проектирование в области естественных, технических или социальных наук.
  65. Testování, měření, analýzy a kontroly
  65. Тестирование, измерение, анализы и контроль.
  66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  66. Рекламная деятельность и маркетинг, представление интересов в сфере средств массовой информации.
  67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
  67. Модельная, дизайнерская, аранжировочная деятельность и моделинг.
  68. Fotografické služby
  68. Фотографические услуги.
  69. Překladatelská a tlumočnická činnost
  69. Письменные и устные переводы.
  70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
  70. Услуги в области административных служб и услуги организационно- хозяйственного характера.
  71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
  71. Деятельность туристического агентства и экскурсионная деятельность в области туризма.
  72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  72. Внешкольное воспитание и образование, организация курсов, обучения, включая лекторскую деятельность.
  73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
  73. Эксплуатация культурного, культурно-образовательного и развлекательного оборудования, организация
  Культурных мероприятий, развлечений, выставок, ярмарок, просмотров, мероприятий по продаже и тому подобных мероприятий.
  74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
  74. Эксплуатация физкультурного и спортивного оборудования и организация спортивной деятельности.
  75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
  75. Стирка для домашнего хозяйства, глажка, ремонт и содержание одежды, бытового текстиля и товаров личного потребления.
  76. Poskytování technických služeb
  76. Оказание технических услуг.
  77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
  77. Ремонт и содержание изделий для домашнего хозяйства, культурных предметов, изделий тонкой механики, оптических и измерительных приборов.
  78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
  78. Оказание услуг личного характера и для личной гигиены.
  79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
  79. Оказание услуг для семьи и домашнего хозяйства.
  80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  80. Прочие производство, торговля и услуги.

  Обсуждение – в этой теме
   
  Victoria, 14.02.11
  #2
  ириска26 нравится это.
Статус темы:
Закрыта.