Разъяснение к новому проекту закона о въезде и пребывании иностранцев, май 2013 года

Andy, 30.06.13

 1. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Перевел в текст, для тех кому удобней перевести с помощью переводчика.

  Opravdu návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců předložený v květnu 2013 do meziresortního připomínkového řízení přináší zpřísnění pro každého?

  Je zavedení národního víza zpřísněním? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu bez nutnosti předchozího pobytu na dlouhodobé nebo národní vízum o vydání povolení k dlouhodobému pobytu. Situace cizinců bude tudíž v tomto ohledu lepší, neboť jim dává možnost výběru mezi pobytem nad tři měsíce, který umožňuje další prodlužování a mezi pobytem nad tři měsíce, který umožňuje pouze pobyt do jednoho roku. Výběr ale záleží na cizinci. Ministerstvo vnitra rozhodně nenutí cizince, který hodlá na území České republiky pobývat déle než rok, aby žádal o národní vízum, pokud má cizinec za to, že forma dlouhodobého pobytu je pro něho výhodnější. Institut národního víza by tedy měl naopak pomoci dočasné migraci do České republiky v jiných oblastech než je např. zaměstnání (meziuniverzitní stáže, pobyty v rámci mezinárodních dohod, dlouhodobé léčení apod.). Každý cizinec, který bude na území České republiky chtít pobývat za účelem výkonu práce déle než tři měsíce, si bude moci požádat už na zastupitelském úřadu o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (tzv. zaměstnaneckou kartu), která navíc bude jednodušší v tom, že před tím cizinec nebude potřebovat získat pracovní povolení, neboť zaměstnanecká karta má být tzv. duálním povolením (k pobytu i k práci). Cizinec tak nebude muset chodit na více úřadů(1).
  (1) Cizinec pobývající v České republice na základě zaměstnanecké karty bude zařazen v systému veřejného zdravotního pojištění a bude moci usilovat i o sloučení rodiny.

  Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že prokazování ekonomické samostatnosti cizince je jednou ze základních podmínek pobytu, což zohledňují mimo jiné i příslušné směrnice Evropské unie, když požadují, aby cizinec prokázal, že má stále a pravidelné příjmy, které jsou dostatečné k zajištění jeho výživy a výživy jeho rodinných příslušníků, aniž by využíval systému sociální podpory dotčeného členského státu(2).
  Vodítkem při stanovení dostatečné výše je tedy předpoklad, že cizinec, který takovou výši příjmu prokáže, bude na území ekonomicky samostatný a nezačne po udělení pobytového oprávnění pobírat některou ze sociálních dávek odvislou od jeho nízkého příjmu. Jen pro srovnání podle stávajícího zákona o pobytu cizinců např. čtyřčlenná rodina se dvěmi dětmi ve věku 15 a 7 let musí prokázat příjem ve výši 28867,- Kč, zatímco podle nové právní úpravy by to bylo 28600,- Kč.
  (2) Výše požadovaných příjmů návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců stanoví v závislosti na jedné z dávek státní sociální podpory, resp. vychází se z hranice příjmu pro získání přídavku na dítě.

  Bude v České republice moci podnikat pouze investor? – Není to pravdou.
  Cizinci, kteří již v České republice podnikají, budou moci provozovat podnikatelskou činnost i nadále. Nově se pouze v souladu s vládou schváleným věcným záměrem zavádí podmínky pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání pro nově příchozí cizince s tím, že podnikání jako účel prvního povolení k pobytu je připuštěno zejména za podmínek realizace významné investice přínosné pro ekonomiku státu spočívající ve vytvoření pracovních míst a investování peněžních prostředků. Jinak je možné bez investování získat povolení k pobytu za účelem podnikání po dvou letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, ale za stanovených podmínek je možné toto povolení získat i ze zahraničí (např. pro cizince, který v České republice vystudoval vysokou školu). Nadále platí, že samotné podnikání jako takové není povolením k pobytu omezeno.

  Opravdu může být povolení k pobytu zamítnuto, neprodlouženo či zrušeno z 60 různých důvodů? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že důvody neprodloužení nebo zrušení povolení k pobytu se v jednotlivých ustanoveních opakují, neboť nebylo cílem navrhovatele stanovit jednotlivé důvody přemírou odkazů. Faktem je, že po věcné stránce je těchto důvodů nakonec asi polovina a navíc tyto důvody, které jsou stanoveny jako obecné důvody vylučující vydání nebo prodloužení povolení k pobytu nebo jako obecné důvody zrušení povolení k pobytu, jsou v mnoha případech neaplikovatelné u řady druhů pobytových oprávnění s ohledem na požadavky směrnic Evropské unie. U řady z nich je pak podmínkou posuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince.

  Mají být cizinci trestáni neprodloužením povolení k pobytu za delikty svého zaměstnavatele? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že návrh nové právní úpravy se snaží přimět zaměstnavatele cizinců k větší odpovědnosti, aby mohli zaměstnávat další cizince, což je mimo jiné opatření sledující zájem samotných cizinců. To koneckonců bylo deklarováno již vládou schváleným věcným záměrem a nová právní úprava zakotvila některé instituty, které mají tento cíl naplnit (např. nemožnost získat pobyt za účelem zaměstnání u zaměstnavatele, který nelegálně zaměstnával jiné cizince). Uplatnění všech těchto důvodů týkajících se zaměstnavatele cizince jsou ale v případě neprodloužení povolení k pobytu aplikovatelné pouze za podmínky přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince.

  Je opravdu pobyt cizinců včetně občanů Evropské unie závislý na stanovisku zpravodajských služeb? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že v rozhodovacím procesu o vstupu a pobytu cizince na území je zapojení těchto služeb de facto nutné, pokud chce Česká republika předejít tomu, aby na její území nevstoupili a nepobývali někteří cizinci, kteří jsou hrozbou pro bezpečnost České republiky a jejích občanů. Pokud se stanoviskem zpravodajských služeb počítá i prezidentem podepsaný zákon o státním občanství, je tím spíše třeba obdobný systém aplikovat již ve fázi, kdy by takový cizinec mohl na území České vstoupit nebo tu pobývat. Tím nijak není zpochybněn fakt, že naprostá většina cizinců jsou poctiví a slušní lidé, ale nástroj k zamezení vstupu a pobytu těch jedinců, kteří představují ohrožení nejzákladnějších demokratických hodnot, které Česká republika zastává, je třeba. Je pravdou, že dotčená stanoviska mají být v řízení utajena, neboť v opačném případě by mohlo dojít nejen k ohrožení činnosti zpravodajských služeb, ale i k ohrožení jejích pracovníků.

  Opravdu občané Evropské unie včetně občanů Slovenska budou potřebovat povolení k pobytu, aby mohli v České republice Není to pravdou.
  Pravdou je, že návrh nové právní úpravy pouze počítá se zavedením povinného potvrzení o přechodném pobytu občanů Evropské unie, které však v žádném případě není povolením k pobytu. Česká republika respektuje právo volného pohybu, pouze se hodlá připojit k zemím, které mají na základě oprávnění vycházejícího z čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, upravenu tzv. povinnou registraci, neboť nynější dobrovolná registrace činí problémy, a to zejména v otázkách související s místní samosprávou (místní poplatky, rozpočtové určení daní apod.), neboť tito občané Evropské unie nejsou vedeni v registru obyvatel. Není pravdou, že by že by nesplnění povinnosti registrace mohlo vést k detenci občana EU. Nesplnění této povinnosti může vést maximálně pouze k uložení pokuty v maximální výši 3000 Kč, což je v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/38/ES. Naproti tomu v případě pobytu občana EU do tří měsíců byla novou právní úpravou odstraněna jakákoli ohlašovací povinnost.

  Je náležitostí žádosti o vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie doklad o zajištění ubytování přes zákaz práva Evropské unie? – Není to pravdou.
  Pravdou je, že doklad o zajištění ubytování je standardní náležitostí žádosti, a to vzhledem k tomu, že dle čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/38/ES potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie obsahuje adresu registrované osoby a s ohledem na fakt, že toto potvrzení je veřejnou listinou, nelze do ní (a případně do základních registrů) zapisovat údaj, který nebyl ověřen na základě doložených dokladů, neboť by to znamenalo závažné nebezpečí pro jednotlivé vlastníky a oprávněné uživatele nemovitostí, že na jejich dveře jednou zaklepe exekutor, neboť danou adresu uvedl někdo jako údaj o své adrese pobytu, ačkoli oni k tomu nedali jakýkoli souhlas. Pravdou je, že Česká republika vede v této věci spor před Soudním dvorem Evropské unie, nicméně v této věci ještě nebylo rozhodnuto.

  Je změnou, že ubytovateli hrozí za nesplnění povinnosti ohlásit pobyt cizince (včetně občana Evropské unie) pokuta? – Není to pravdou.
  Úprava pokuty za nesplnění této povinnosti ubytovatele je shodná s úpravou stávající, nedochází tedy k žádnému zpřísnění. Stejně tak definice ubytovatele je shodná s tou, kterou obsahuje i stávající zákon o pobytu cizinců. Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

  Je vyžadována povinná osobní účast rodinného příslušníka občana Evropské unie při podání žádosti o vydání pobytové karty?
  Je pravdou, že návrh nové právní úpravy toto předpokládá. Toto opatření má eliminovat podávání žádostí bez zákonem stanovených náležitostí, které jsou následně doplňovány žadatelem či jeho zástupcem na základě výzvy správního orgánu. Současně jsou však stanovena pravidla pro možnost upuštění od osobního podání žádosti.

  Budou mít rodinní příslušníci českých občanů méně práv než rodinní příslušníci občanů jiných členských států Evropské unie? – Není to pravdou.
  Cílem nové právní úpravy rozhodně není diskriminace Českých občanů, resp. jejich rodinných příslušníků oproti rodinným příslušníkům občanů ostatních členských států EU. Je pravdou, že návrh počítá s oddělením těchto dvou kategorií, nicméně podmínky získání pobytových oprávnění jsou v zásadě obdobné a Ministerstvo vnitra se ani v rámci meziresortního připomínkového řízení nevyhýbá diskusi nad tímto tématem. Zákon o volném pohybu občanů unie a jejich rodinných příslušníků respektuje judikaturu Soudního dvora Evropské unie, když stanoví i podmínky, za kterých se rodinní příslušníci občanů České republiky dostávají pod režim tohoto zákona a nikoli zákona o pobytu cizinců.

  Musí rodinný příslušník občana České republiky čekat na rozhodnutí o vydání povolení k pobytu v cizině? – Není to pravdou.
  Je pravdou, že návrh nové právní úpravy stanoví jasná a velice široká pravidla, za kterých může rodinný příslušník občana České republiky podat žádost na našem území (de facto z jakéhokoli pobytu). Současně zákon připouští i setrvání takového cizince na území až do rozhodnutí o žádosti.

  Musí účastník řízení odpovídat na otázky při výslechu i za cenu nebezpečí trestního stíhání? – Není to pravdou.
  Návrh nové právní úpravy počítá s tím, že uplatněním práva na odmítnutí výpovědi z důvodu nebezpečí trestního stíhání nejsou dotčena ustanovení vylučující vydání nebo prodloužení pobytového oprávnění. Je totiž třeba mít na paměti, že pokud by tomu tak nebylo, stal by se důvod vylučující vydání nebo prodloužení pobytového oprávnění z důvodu odmítnutí výpovědi pouze iluzorním. Jistě nelze bránit tomu, aby účastník řízení využil svého práva na odmítnutí výpovědi, pokud by to jinak znamenalo hrozbu trestního stíhání. Nicméně nelze současně předpokládat, že se takové odmítnutí výpovědi neprojeví v negativním postoji správního orgánu k jeho pobytovému oprávnění, když se tím zásadním způsobem brání zjištění skutečného stavu věci, resp. zjištění případného účelového jednání.

  Je důvodem pro zrušení povolení k trvalému pobytu existence nedoplatků cizince vůči státu?
  Je pravdou, že návrh zákona o pobytu cizinců předložený do meziresortního připomínkového řízení takovou možnost připouští, nicméně pouze za podmínky přiměřenosti dopadů rozhodnutí zejména do soukromého a rodinného života cizince, a to vycházeje ze základního pravidla, že plnění daňových a dalších poplatkových povinností je jednou ze základních povinností vůči státu a její neplnění je třeba jednoznačně vnímat jako závažné jednání, které je v rozporu s veřejným pořádkem a není v souladu s veřejným zájmem České republiky.

  Návrh nové právní úpravy nepřináší pouze výše zmíněné změny, ale i mnoho jiných oblastí, kterým není věnován prostor, jako například zjednodušení vstupu na území za účelem zaměstnání vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, posílení integračních opatření ve prospěch cizinců či zjednodušení v předkládání dokladu o zajištění ubytování.

  Ministerstvo vnitra tyto návrhy diskutuje napříč rezorty a s mnoha dalšími subjekty již několik let. Aktuální připomínkové řízení je možností tuto diskusi vést dál.
   
  Andy, 30.06.13
  #1
 2. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Причины выдачи вида на жительство.

  § 4

  (1) Národní vízum se uděluje na žádost cizince nebo z moci úřední.

  (2) Národním vízem udělovaným z moci úřední se rozumí národní vízum za účelem řízení a národní vízum za účelem vycestování z území (dále jen „národní vízum za účelem vycestování“).

  § 5

  (1) Cizinec, který na území hodlá pobývat po dobu delší než tři měsíce zpravidla s předpokladem následného usazení může pobývat na území dlouhodobě na základě povolení k dlouhodobému pobytu, které se vydává
  za účelem zaměstnání jako
  zaměstnanecká karta,
  modrá karta,
  karta vysoce kvalifikovaného zaměstnance, nebo
  karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance,
  za účelem podnikání jako
  karta zahraničního investora, nebo
  karta podnikatele,
  za účelem vědeckého výzkumu,
  za účelem studia nebo vzdělávání,
  za účelem sloučení rodiny,
  za účelem sloučení rodiny se státním občanem České republiky,
  za účelem ochrany,
  ve zvláštních případech nebo
  z důvodů hodných zvláštního zřetele.


  (2) Cizinec může dále pobývat na území dlouhodobě na základě oprávnění k dlouhodobému pobytu na základě předběžného opatření o svěření do náhradní výchovy.
   
  Andy, 30.06.13
  #2
 3. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Что такое национальная виза.

  Díl 3
  Národní vízum

  Oddíl 1
  Národní vízum udělované na žádost

  § 36

  (1) Žádost o udělení národního víza je cizinec oprávněn podat, pokud hodlá na území pobývat po dobu delší než 3 měsíce a kratší než 1 rok.

  (2) Na udělení národního víza není právní nárok.

  § 37
  Podmínky udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti

  (1) Ministerstvo udělí národní vízum nebo prodlouží platnost národního víza na žádost cizince, pokud cizinec věrohodně prokáže účel svého pobytu na území, prokáže prostředky k pobytu na území (§ 15).

  (2) Národní vízum lze udělit pouze za jedním účelem.

  (3) Splnění podmínek podle odstavce 1 se nevyžaduje v případě, že udělení národního víza nebo prodloužení jeho platnosti je v zájmu České republiky.

  § 38

  (1) Je-li účelem pobytu na území zaměstnání, ministerstvo udělí národní vízum nebo prodlouží jeho platnost, pokud jde o pracovní pozici uvedenou v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných cizinci; to neplatí, jde-li o prodloužení národního víza za účelem zaměstnání, cizinec uzavřel pracovní smlouvu, dohodu o práci konané mimo pracovní poměr nebo smlouvu o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu, obsahující ustanovení, ze kterého vyplývá, že měsíční mzda, plat nebo odměna cizince nebude nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy20), přičemž zaměstnání zakládá účast na zdravotním, nemocenském a důchodovém pojištění; týdenní pracovní doba v každém ze základních pracovněprávních vztahů musí činit nejméně 15 hodin, cizinec prokáže, že má odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud to vyplývá z charakteru zaměstnání nebo jestliže to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána, zejména má požadované vzdělání, má požadovanou odbornou kvalifikaci, pokud je podle jiných právních předpisů vyžadována, příslušný uznávací orgán21) potvrdil, že cizinec splňuje podmínky pro výkon regulovaného povolání, jde-li o regulované povolání, prokáže na žádost ministerstva, že jeho zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem České republiky, a nejedná se o cizince, u kterého je podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno povolení k zaměstnání.

  (2) Ministerstvo dále udělí národní vízum za účelem zaměstnání nebo prodlouží jeho platnost na žádost cizinci, kterému bylo vydáno na danou pracovní pozici povolení k zaměstnání, je-li podle zákona o zaměstnanosti vyžadováno, a cizinec splňuje podmínku podle odstavce 1 písm. b).

  (3) Ministerstvo dále udělí národní vízum za účelem zaměstnání nebo prodlouží jeho platnost na žádost cizinci, který prokáže, že splňuje podmínky uvedené v § 98 zákona o zaměstnanosti a splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b).

  (4) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. c) není cizinec povinen prokazovat v případě prodloužení platnosti národního víza za účelem zaměstnání nebo v případě, že svoji odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání prokázal ministerstvu dříve při udělení jiného národního víza, pokud doklad prokazující odbornou způsobilost nepozbyl dle jiných právních předpisů platnosti.

  § 39

  Je-li účelem pobytu na území vědecký výzkum a cizinec je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu na území jiného členského státu Evropské unie, nevyžaduje se splnění podmínky podle § 37 odst. 1 písm. b). Ministerstvo udělí národní vízum za účelem vědeckého výzkumu nebo prodlouží jeho platnost, pokud cizinec uzavřel dohodu o hostování s výzkumnou organizací, která má sídlo na území jiného členského státu Evropské unie, který vydal cizinci povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu, a výzkumná organizace (§ 28) písemně osvědčí účel jeho pobytu na území.
   
  Andy, 30.06.13
  #3
 4. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Что такое карта предпринимателя.

  Oddíl 2
  Karta podnikatele

  § 85
  Podmínky vydání karty podnikatele nebo prodloužení její platnosti

  (1) Ministerstvo vydá na žádost cizinci kartu podnikatele, pokud je podnikatelem a je oprávněn podnikat na území v předmětu činnosti, kterou hodlá na území provozovat, vydáním karty podnikatele mu toto právo vznikne, nebo je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní korporace oprávněné podnikat na území a prokáže, že svojí činností na území podstatně ovlivňuje podnikání obchodní korporace, přičemž tato skutečnost bude zjištěna zejména způsobem podle § 320, prokáže prostředky k pobytu na území (§ 15); cizinec, který je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní korporace je povinen prokázat měsíční příjem (§ 16), přičemž čistý příjem z pravidelné měsíční odměny za výkon funkce statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu obchodní korporace nesmí být nižší, než částka měsíčního příjmu stanovená podle § 16 odstavce 2 písm. a), ke dni podání žádosti o vydání karty podnikatele nepřetržitě pobývá na území na základě povolení k dlouhodobému pobytu po dobu nejméně 2 let a prokáže znalost českého jazyka (§ 17).
   
  Andy, 30.06.13
  #4
 5. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Всю остальную информацию можно найти в проекте Закона. Одно ясно (по проекту), виз по предпринимательству больше не будет. Карту предпринимателя или инвестора можно будет получить, после двух лет проживания в Чехии и сдачи экзамена на знание языка (предприниматель) и/или при крупных (насколько пока не понятно) инвестициях и организации рабочих мест (инвестора). Еще раз приведу, чтобы акцентировать внимание.

  Bude v České republice moci podnikat pouze investor? – Není to pravdou.
  Cizinci, kteří již v České republice podnikají, budou moci provozovat podnikatelskou činnost i nadále. Nově se pouze v souladu s vládou schváleným věcným záměrem zavádí podmínky pro získání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání pro nově příchozí cizince s tím, že podnikání jako účel prvního povolení k pobytu je připuštěno zejména za podmínek realizace významné investice přínosné pro ekonomiku státu spočívající ve vytvoření pracovních míst a investování peněžních prostředků. Jinak je možné bez investování získat povolení k pobytu za účelem podnikání po dvou letech nepřetržitého pobytu na území České republiky, ale za stanovených podmínek je možné toto povolení získat i ze zahraničí (např. pro cizince, který v České republice vystudoval vysokou školu). Nadále platí, že samotné podnikání jako takové není povolením k pobytu omezeno.
   
  Andy, 30.06.13
  #5
 6. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  В ответ на статью «Мы отвергаем Новый закон об иностранцах"

  Reakce na článek „Odmítáme nový cizinecký zákon“

  Vyjádření Ministerstva vnitra k článku zveřejněnému na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a k vyjádření ředitele této organizace JUDr. Martina Rozumka „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“

  Na internetových stránkách Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) byl zveřejněn článek „Odmítáme nový cizinecký zákon“ a rovněž vyjádření ředitele této organizace nazvané „Nový zákon o pobytu cizinců – naše/Vaše svoboda vážně ohrožena“. Jak zveřejněný článek, tak vyjádření ředitele OPU však uvádějí nepravdy o návrhu nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců, která byla rozeslána do meziresortního připomínkového řízení. To vše navzdory tomu, že řadu otázek zmíněných v těchto článcích zástupci Ministerstva vnitra trpělivě vysvětlovali i na zasedání Výboru pro práva cizinců dne 31. května tohoto roku, kde byli jak zástupci OPU, tak ředitel této organizace přítomni a v otázkách, které se staly předmětem připomínek, nebyla ani ze strany Ministerstva vnitra odmítána další diskuse na daná témata. Způsob, jakým OPU a její ředitel reagují na deklarovanou snahu Ministerstva vnitra o další diskusi nad příslušnými tématy, která je koneckonců samou podstatou připomínkového řízení, lze však prohlásit za zvláštní a odporující principům vnějšího připomínkového řízení. Výklad návrhu zákona je podáván takovým způsobem, aby byl ve veřejnosti vyvolán dojem o „návratu do totality“. Tato reakce pouze svědčí o tom, že cílem OPU a jejího ředitele není pochopení jednotlivých částí a ustanovení návrhů zákonů nebo diskuse nad tématem nové cizinecké úpravy, ale pouze zakonzervování stávajícího stavu, resp. právní úpravy, která se bohužel v průběhu let a v důsledku mnoha nutných novelizací jeví v mnoha ohledech již jako nevyhovující a nepřehlednou. Je ale pravdou, že tato nepřehlednost stávající úpravy některým subjektům vyhovuje.

  K některým bodům, prostřednictvím kterých je návrh nové právní úpravy ze strany OPU a jejího ředitele tak démonizován, je třeba doplnit vysvětlení:

  Způsob, jakým je podáváno zapojení zpravodajských služeb do rozhodovacího procesu o žádostech o udělení jednotlivých pobytových oprávnění, nijak nezohledňuje fakt, že v rozhodovacím procesu o vstupu a pobytu cizince na území je zapojení těchto služeb de facto nutné, pokud chce Česká republika předejít tomu, aby na její území nevstoupili a nepobývali někteří cizinci, kteří jsou hrozbou pro bezpečnost České republiky a jejích občanů. Pokud se stanoviskem zpravodajských služeb počítá i zákon o státním občanství, je tím spíše třeba obdobný systém aplikovat již ve fázi, kdy by takový cizinec mohl na území České republiky vstoupit nebo tu pobývat. Tím nijak není zpochybněn fakt, že naprostá většina cizinců jsou poctiví a slušní lidé, ale nástroj k zamezení vstupu a pobytu těch jedinců, kteří představují ohrožení nejzákladnějších demokratických hodnot, které Česká republika zastává, je třeba. Je pravdou, že dotčená stanoviska mají být v řízení utajena, neboť v opačném případě by mohlo dojít nejen k ohrožení činnosti zpravodajských služeb, ale i k ohrožení jejích pracovníků. Není však pravdou, že by mělo jít o závazná stanoviska ve smyslu § 149 správního řádu. Ministerstvo vnitra nicméně již na zmíněném výboru pro práva cizinců deklarovalo, že o podobě tohoto institutu je připraveno dále diskutovat, resp. ho přizpůsobit a sjednotit s obdobným institutem, který obsahuje dnes již schválený a prezidentem republiky podepsaný návrh zákona o státním občanství.

  Pokud je namítáno, že návrh nové cizinecké právní úpravy je příliš obsáhlý a kasuistický, je třeba připomenout, že ani stávající zákon o pobytu cizinců již dávno nemá pouhých 190 paragrafů. Stačí se podívat na paragrafy 42 až 42j apod. Bohužel právní úprava vstupu a pobytu cizinců je z velké části svázána legislativou Evropské unie, která Českou republiku nutí upravovat další a další nové instituty cizineckého práva, resp. nové speciální pobytové tituly se specifickými podmínkami udělení. Za toho stavu je pošetilé se domnívat, že by nová právní úprava mohla být zcela jednoduchou normou. Cílem Ministerstva vnitra v rámci deklarovaného zjednodušení a zpřehlednění úpravy bylo a je zejména dát úpravě jasnou systematiku a strukturu, ve které by bylo možné se snáze orientovat, tj. zejména nastavit jasně strukturu pobytových oprávnění a podmínek pro jejich získání. V současných podmínkách si však bohužel nelze představit navržení cizinecké právní úpravy o 100 paragrafech. Pokud je Ministerstvu vnitra vyčítáno, že ruší zelenou a zavádí zaměstnaneckou kartu, nelze nepřipomenout, že OPU zřejmě přehlédlo povinnost České republiky implementovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě, v jejímž kontextu se zelená karta stává jako zvláštní pobytové oprávnění bezpředmětnou.

  Není v žádném případě pravdou, že zákon předpokládá výslech u každé žádosti o pobyt cizince na území. Dikce zákona hovoří o výslechu, je-li to nezbytné pro zjištění stavu věci, tedy v tomto ohledu se úprava nijak zásadně neliší od úpravy současné.

  Jako zcela nesoudné a nepravdivé je třeba označit tvrzení, že Česká republika bude „povolovat“ pobyt občanům EU. Nová právní úprava pouze počítá se zavedením povinného potvrzení o přechodném pobytu občanů Evropské unie, které však v žádném případě není povolením k pobytu. Česká republika respektuje právo volného pohybu, pouze se hodlá připojit k zemím, které mají na základě oprávnění vycházejícího z čl. 8 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2044/38/ES o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, upravenu tzv. povinnou registraci, neboť nynější dobrovolná registrace činí problémy, a to zejména v otázkách související s místní samosprávou (místní poplatky, rozpočtové určení daní apod.), neboť tito cizinci nejsou vedeni v registru obyvatel. Naproti tomu v případě pobytu občana EU do tří měsíců byla novou právní úpravou odstraněna jakákoli ohlašovací povinnost.Jako nepravdivé lze označit též tvrzení, že by nesplnění povinnosti registrace mohlo vést k detenci občana EU, neboť návrh počítá pouze s pokutou v maximální výši 3000 Kč, což je v souladu s čl. 8 odst. 2 směrnice 2004/38/ES.

  Cílem nové právní úpravy rozhodně není diskriminace českých občanů, resp. jejich rodinných příslušníků oproti rodinným příslušníkům občanů ostatních členských států EU. Je pravdou, že návrh počítá s oddělením těchto dvou kategorií, nicméně podmínky získání pobytových oprávnění jsou v zásadě obdobné a Ministerstvo vnitra se ani v rámci meziresortního připomínkového řízení nevyhýbá diskusi nad tímto tématem. Zákon o volném pohybu občanů unie a jejich rodinných příslušníků respektuje judikaturu Soudního dvora Evropské unie, když stanoví i podmínky, za kterých se rodinní příslušníci občanů České republiky dostávají pod režim tohoto zákona a nikoli zákona o pobytu cizinců.

  Návrhu je vyčítána snaha o úpravu přístupu Ministerstva vnitra do různých státních registrů. Naproti tomu Ministerstvo vnitra je toho názoru, že součinnost a komunikace mezi jednotlivými státními orgány je základním předpokladem dobrého fungování státní správy. Současná právní úprava neakcentuje možnosti využívání jednotlivých evidencí, které byly postupně zřizovány a kde propojení může znamenat snazší naplnění požadavku na zjišťování skutečného stavu věci. V praxi se nyní bohužel můžeme setkávat s tím, jak někteří účastníci správního řízení předkládají takové doklady, jejichž vypovídací hodnota je již na první pohled velice pochybná, nicméně správní orgán si není objektivně schopen pravdivost takového dokladu v zásadě ověřit, případně ověření trvá neúměrně dlouho. Dlouhodobým cílem je pak zejména odstranění zbytečné byrokracie, kdy při úspěšném propojení systémů dálkovým přístupem bude moci Ministerstvo vnitra přistoupit k odstranění požadavku na některé náležitosti, které nyní musí dodávat cizinec (jako je to dnes již např. u Rejstříku trestů). Ministerstvo vnitra však chápe, že některým subjektům tento nedostatek stávající právní úpravy zcela vyhovuje.

  Je pravdou, že návrh zákona se snaží přimět zaměstnavatele cizinců k větší odpovědnosti, aby mohli zaměstnávat další cizince. To koneckonců bylo deklarováno již věcným záměrem a nová právní úprava zakotvila některé instituty, které mají naplnit tento cíl. Rovněž tato otázka byla diskutována na zasedání Výboru pro práva cizinců dne 31. května tohoto roku a Ministerstvo vnitra deklarovalo další diskusi nad těmito instituty.

  Pokud OPU kritizuje zavedení institutu národního víza (pobytu do 1 roku) a nazývá tento institut jako „zavádění kategorie gastarbeiterů“, zcela pomíjí fakt, že každý cizinec, který bude na území České republiky chtít pobývat a pracovat déle než tři měsíce, si bude moci požádat už na zastupitelském úřadu o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání (tzv. zaměstnaneckou kartu),která navíc bude jednodušší v tom, že před tím cizinec nebude potřebovat získat pracovní povolení, neboť zaměstnanecká karta má být tzv. duálním povolením (k pobytu i k práci). Cizinec tak nebude muset chodit na více úřadů. Stejně tak i o ostatní dlouhodobé pobyty je podle nové právní úpravy možné žádat rovnou na zastupitelském úřadu bez nutnosti předchozího pobytu na dlouhodobé nebo národní vízum. Situace cizinců je tudíž v tomto ohledu lepší, neboť jim dává možnost výběru mezi pobytem nad tři měsíce, který umožňuje další prodlužování a mezi pobytem nad tři měsíce, který umožňuje pouze pobyt do jednoho roku. Výběr ale záleží na cizinci.Ministerstvo vnitra rozhodně nenutí cizince, který hodlá na území České republiky pracovat, aby žádal o národní vízum, pokud má cizinec za to, že forma dlouhodobého pobytu je pro něho výhodnější. Ze strany OPU jde tak o démonizaci institutu národního víza plynoucí zřejmě z nepochopení tohoto institutu, resp. nepochopení celého systému pobytových oprávnění v nové právní úpravě. Institut národního víza by naopak měl pomoci dočasné migraci do České republiky v jiných oblastech (meziuniverzitní stáže, pobyty v rámci mezinárodních dohod, dlouhodobé léčení apod.).

  Ministerstvo v této souvislosti pevně doufá, že bude vedená odborná diskuse na základě argumentů a ne na základě polopravd, které jsou prezentovány veřejnosti. Ministerstvo je připraveno takovou diskusi vést.
   
  Andy, 02.07.13
  #6
 7. Tramp
  Постоянный участник

  Регистрация:
  30.08.11
  Сообщения:
  3.775
  Симпатии:
  2.042
  Адрес:
  Hora Blanik
   
  Tramp, 02.07.13
  #7
 8. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Самый верхний пост, как раз текст с этого PDF.
   
  Andy, 02.07.13
  #8
 9. OLE4KA
  Активный участник

  Регистрация:
  21.02.12
  Сообщения:
  371
  Симпатии:
  201
  Подскажите,пожалуйста! Я сейчас в Чехии, у меня тут интернет совсем еле-еле...даже хуже...грузит по часу,недооткрывает ссылки...В общем, если в 2 словах, коротко, уже приняли закон какой-то? Я из выделенного крупным поняла, виз по предпринимательству больше не будет. Карту предпринимателя или инвестора можно будет получить, после двух лет проживания в Чехии и сдачи экзамена на знание языка (предприниматель) и/или при крупных (насколько пока не понятно) инвестициях и организации рабочих мест (инвестора)....А когда будет-то? Проект только ведь? И что там ещё из важного?
   
  OLE4KA, 02.07.13
  #9
 10. Клео
  Активный участник

  Регистрация:
  07.06.12
  Сообщения:
  129
  Симпатии:
  163
  Если примут закон, то не будет ПМЖ для тех, кто по фирме приехал сюда, к примеру. Будем доход подтверждать каждые 2 года и продлеваться.к примеру. Если ЧР заинтересована в нас-получим, не заинтересована - не получим ПМЖ. Как то так...
  emncz.eu/UserFiles/files/navrh_nove_pravni_upravy_cizinci.pdf
   
  Клео, 03.07.13
  #10
 11. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Еще не приняли, дискутируют. Возможно вступит в действие с начала следующего года, если успеют принять. Действительно два типа виз по предпринимательству. С инвестициями и без, во втором случае только после двух лет легального проживания и сдачи экзамена по чешскому. Продлеваются оба типа виз через два года, можно продлеваться неограниченное число раз, но каждый раз будут оценивать "качество" ваших инвестиций и насколько они нужны республике. Насчет не будет ПМЖ я еще почитаю, пока для меня не очень ясно. Судя по нижеприведенной информации получить можно, так визы по предпринимательству предполагают долговременное пребывание.


  4.1 SYSTEMATIKA POBYTOVCH OPRÁVNNÍ
  Navrhovanzákon o vstupu a pobytu cizincna území R zakotvuje následující systém moností pobyta pobytovch oprávnní vydávanch obanm tetích zemí:

  A. Doasnpobyt
  Pobyt bez víza: Okruh osob, které budou oprávnny v R krátkodob(do 90 dn) pobvat bez víza, vychází z písluné evropské legislativy.2
  Krátkodobé „schengenské“ vízum: Vízum je vydáváno podle Vízového kodexu.3 Zákon upraví pouze nezbytná opatení nad rámec tohoto pímo pouitelného naízení.
  Národní vízum: Na ádost bude vydáváno národní vízum za úelem pobytu do 1 roku. Dále bude z moci úední vydáváno
  národní vízum za úelem pevzetí povolení k pobytu a
  národní vízum za úelem vycestování.

  B. Dlouhodobpobyt
  Povolení k dlouhodobému pobytu: Bude vydáváno pro úely vyadující pobyt na území delí ne90 dn. Povolení k dlouhodobému pobytu může bt vydáno i na dobu delí ne1 rok s moností prodlouení.

  C. Trvalpobyt
  Povolení k pobytu dlouhodobpobvajícího rezidenta: po 5 letech pobytu na území.
  Povolení k trvalému pobytu: bez poadované pedchozí doby pobytu na území, resp. poadovaná doba pobytu bude kratí ne5 let.
  Oprávnní k trvalému pobytu cizince svěřeného do náhradní vchovy.
   
  Andy, 03.07.13
  #11
 12. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Вот на всякий случай кусок из последнего PDF, где про предпринимателей.

  4.3.2.1.2 Účel pobytu PODNIKÁNÍ
  Přehled jednotlivých typů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikáníDlouhodobý pobyt za účelem podnikání se bude dělit do 2 kategorií:
  1) Podnikání s investicí
  Základní cíle nové právní úpravy
  Nová právní úprava bude vycházet z principu, že podnikání cizinců musí být přínosem pro českou ekonomiku. Prokázání tohoto přínosu proto bude podmínkou udělení i prodloužení doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání. Základním požadavkem bude doložení investice v určité výši a formě stanovené nařízením vlády.11 Žadatel bude muset uvést původ peněžních prostředků či jinak doložit, že se jedná o peněžní prostředky pocházející z legální činnosti. Bez této investice bude možno získat povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání pouze na základě stanoviska ústředního orgánu státní správy o přínosu daného podnikání, které bude vydáváno jen ve zvláštních případech.12 Realizace investice může být ověřována při prodlužování doby platnosti povolení k dlouhodobému pobytu. Hospodářská komora ČR bude za účelem posouzení investice poskytovat stanovisko odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
  Základní podmínky pro vydání povolení
  Doklady o účelu pobytu nebudou v právní úpravě výslovně vymezeny, cizinec bude předkládat doklady, kterými přesvědčivě prokáže svůj podnikatelský záměr a schopnost jeho realizace, aby byly plněny požadavky stanovené nařízením vlády.
  Investující cizinec bude muset při žádosti o vydání povolení k dlouhodobému pobytu správnímu orgánu doložit doklad o převodu finančních prostředků určených pro investici na účelově vázaný účet v ČR a při žádosti o jeho prodloužení následně prokázat realizaci své investice do podnikání.
  Při prodlužování doby platnosti povolení bude následně správní orgán ověřovat také doklady o výši zaplacených daní a o odvodech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  11 Investice ve formě finančních prostředků, know-how, technického zařízení, vytvoření pracovních míst apod.
  12 Budou stanoveny případné výjimky na základě platných mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána.

  Žadatel o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání bude rovněž povinen předložit správnímu orgánu doklad o oprávnění podnikat na území ČR, případně o splnění podmínek pro získání nebo vznik tohoto oprávnění.
  Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání bude vydáváno rovněž cizincům v postavení statutárního orgánu právnické osoby, kteří nejsou současně účastníky v této právnické osobě. Podmínkou vydání pobytového oprávnění bude prokázání přínosu podnikání příslušné právnické osoby pro ČR formou realizované investice. Může být rovněž požadováno, aby daná právnická osoba na území ČR vykonávala svou podnikatelskou činnost po určitou dobu.
  Cizinec, který má plnit úlohu statutárního orgánu podnikající právnické osoby, bude povinen doložit:
  – smlouvu nebo jiný dokument zakládající odpovídající vztah cizince k tétoprávnické osobě vyhotovený v českém jazyce i v jazyce srozumitelném danému cizinci,
  – závazné ujednání o výši odměny s podmínkou, že měsíční výše minimálního
  příjmu cizince plynoucího z jeho funkce nesmí být nižší, než je výše základní sazby minimální měsíční mzdy, případně její násobek.
  2) Podnikání bez investice
  Nebude-li cizinec na území ČR investovat, bude oprávněn podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání až po 2 letech předchozího nepřetržitého legálního pobytu v ČR. Výjimku budou mít cizinci, kteří v ČR získali vysokoškolské vzdělání podle zákona o vysokých školách13. Cizinec bude muset složit zkoušku z českého jazyka na úrovni stanovené prováděcím předpisem.
  Přehled jednotlivých typů povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání
  Kategorie // Základní podmínky pro vydání // Max. doba pobytu // Možnost prodloužení // Možnost změny účelu pobytu
  Podnikání s investicí
  // - podnikatelský plán - prostředky pro investici // 2 roky // Opakovaně // Ano
  Podnikání bez investice
  // - 2 roky pobytu v ČR - zkouška z ČJ // 2 roky // Opakovaně // Ano
  13 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

  4.3.2.1.3 Účel pobytu VÝZKUM
  Stávající právní úprava zůstane zachována v souladu se směrnicí Rady 2005/71/ES ze dne 12. října 2005 o zvláštním postupu pro přijímání státních příslušníků třetích zemí pro účely vědeckého výzkumu.
   
  Andy, 03.07.13
  #12
 13. OLE4KA
  Активный участник

  Регистрация:
  21.02.12
  Сообщения:
  371
  Симпатии:
  201
  Ужасть какой-то. Благодарю.

  Ой, а ещё вопрос. А откуда вообще вся эта инфа? Текст первоисточника где посмотреть? Указюлька это какая, с сайта гос. Органов или где почитать? Хочу отправить друзьям в Чехии, чтоб ознакомились. Форумам они не доверяют :D, им надо знать, где это написано :oops:
   
  OLE4KA, 03.07.13
  #13
 14. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  .docx (будет сразу загружаться)
  Остальные документы (выбрать "Hledání", ввести "pobytu cizinců" и "hledat").
  И выше еще ссылка есть.
   
  Andy, 05.07.13
  #14
 15. OLE4KA
  Активный участник

  Регистрация:
  21.02.12
  Сообщения:
  371
  Симпатии:
  201
  Спасибо!
  После всего сидим и головы свои чешем....изучаем и думаем.....как-то надежда не покидала особо никогда..а тут мы в замешательстве...
   
  OLE4KA, 05.07.13
  #15
 16. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Источник: Закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло

  Корреспондент «Пражского экспресса» для прояснения ситуации с законом обратился непосредственно в МВД к авторам законопроекта, Павле Новотной — главе отдела концепций и анализа при Департаменте по делам беженцев и миграции и Карелу Моравецу — главе законодательного отдела того же департамента.

  — Являются ли постоянные изменения Закона об иностранцах необходимостью, и почему изменения имеют тенденцию к повышению строгости закона в отношении иностранцев?
  Павла Новотна:
  — Прежде всего нужно сказать, что речь идёт не об изменении в действующем законе, а о проекте абсолютно нового закона. Причина коренится в том, что настоящий закон менялся уже минимум двадцать пять раз и с самого начала не отличался какой-либо прозрачностью и ясностью. Он был принят ещё в 1999 году, задолго до вступления Чешской Республики в Шенгенскую зону и в Евросоюз, постоянно корректировался в связи с директивами ЕС и к сегодняшнему дню уже морально устарел. Нашей целью и задачей, таким образом, являлась не очередное переписывание старого закона, а создание совершенно нового — отвечающего правилам и стандартам Евросоюза. В большой мере мы стремились к увеличению прозрачности параграфов нового закона, поскольку в настоящем, отличающемся огромным количеством поправок, уже действительно мало кто разбирается. То, что закон будет более строгим, — не совсем правда, в чём-то он, напротив, станет более мягким и что-то, напротив, упростит. Да, закон будет строже в вопросе предпринимательства, но это то, к чему все уже долгое время готовились и о чём долгое время идут дискуссии. Но в вопросе трудоустройства, к примеру, закон, напротив, будет более простым. Так что с точки зрения практики и с точки зрения развития законодательства — это не гром среди ясного неба. Это закон, который готовится уже несколько лет, ещё с 2010 года.

  — Могли бы вы подробнее рассказать об институте так называемой национальной визы? В чём её принципиальное отличие от долговременной?
  Карел Моравец:
  — Национальная виза — это специальная категория пребывания, ограниченная одним годом. По этой визе иностранец сможет здесь находиться не более одного года, а потом должен будет уехать.
  Павла Новотна:
  — Национальная виза не связана так сильно с целью пребывания, для её получения необходимо меньше условий. Собственно, национальная виза придумана для тех, кто хочет здесь находиться дольше девяноста дней в году, кому не хватит краткосрочной визы. Этот институт придуман не для того, чтобы кто-то получил возможность продолжительно здесь находиться и даже осесть. Кто-то едет на пять месяцев на курорт или в санаторий на лечение. Студенты едут по обмену. Приехали на полгода, потом уедут, не останутся. Бизнесмены, которые хотят запустить бизнес. Им не нужно иметь прописку, не нужна биометрика. Это, в принципе, совсем новый тип виз, который нельзя сравнивать ни с чем, что было ранее.

  — Что поменяется в вопросе получения долговременной визы?
  Карел Моравец:
  — Сейчас долговременная виза выдаётся после получения краткосрочной шестимесячной визы, которую иностранец получает в консульстве или в посольстве. Министерство выдаёт визу, иностранец приезжает, живёт здесь и потом получает право на продление. Продлевает её непрерывно на два года, после чего, по истечении пяти лет, получает право на получение ПМЖ. Новое законодательство имеет другую концепцию: предполагается, что каждый иностранец, желающий долговременно находиться в Чехии и осесть здесь, с самого начала сможет в посольстве или в консульстве попросить разрешение на долговременное пребывание, которое сможет продлевать, пока не получит ПМЖ. То есть мы видим в этом упрощение: иностранец сразу сможет получить долговременную визу, а не визу на шесть месяцев с тем, чтобы тут её потом продлевать.
  Павла Новотна:
  — Смысл в том, что иностранец будет иметь возможность выбора типа визы, находясь ещё у себя в стране. Если ему достаточно одного года, проще получить национальную визу. Если планирует оставаться здесь дольше, просит долговременную. Последняя будет выдаваться с целью обучения, трудоустройства, предпринимательства и т. п. Правда, в вопросе предпринимательства будут определённые нюансы.

  — Чем отличаются условия получения долговременной и национальной визы?
  Павла Новотна:
  — Национальную получить будет намного проще. Не нужно предоставлять сведения о месте жительства, не нужно делать биометрические документы и так далее. В отношении долговременной закон вводит определённую категоризацию долговременного пребывания согласно отдельным целям. Если цель — трудоустройство, нужно доказать, что оно действительно имеется, учёба — предоставить доказательства обучения. Все необходимые документы для получения разрешения на въезд нужно будет предоставить ещё в посольстве или в консульстве.

  — А что касается предпринимательства? Какие изменения будут в получении визы на его основе?
  Павла Новотна:
  — Да, в новом законе именно в этой области есть усложнение. Будет невозможно получить долговременную визу на основе предпринимательства только на основании предпринимательской лицензии, как это было до настоящего момента, или на основании открытия юридического лица. Условием для того, кто хочет получить долговременную визу как предприниматель, будет обязанность предъявить инвестиционный план, план создания определённого количества рабочих мест и планы по развитию предпринимательской деятельности. То есть потребуется каким-то образом показать своё качество предпринимателя, а не просто объявить себя таковым на основе лицензии, которая, в принципе, отнюдь не свидетельствует о том, что человек действительно занимается предпринимательской деятельностью. Это всё, о чём уже долгое время говорилось. Мы руководствовались здесь практикой таких стран с большим иммиграционным опытом, как Германия, Великобритания, Канада, где эти принципы используются. Это не что-то такое, что именно Чешская Республика выдумала. Это то, что уже давно существует в мире.

  — То есть долговременную визу в реальности смогут получить три категории иностранцев: студенты, те, у кого есть разрешение на работу, и инвесторы? Тот, у кого, скажем, здесь имеется недвижимость, не получит такой возможности?
  Карел Моравец:
  — Ну, это никогда не было условием.

  — Однако многие уже давно купили в Чехии квартиры, въехали в страну, открыли фирмы, пусть и нерабочие, и теперь тихо живут, в принципе, никому не мешая…
  Павла Новотна:
  — Так просто уже не будет. Само собой, для тех, кто здесь уже живёт и занимается предпринимательством, ничего не изменится. Они и дальше будут продлевать свою визу на основе предпринимательства. Новый закон знает два типа долговременного пребывания на основе предпринимательства. Первый — инвесторский, который можно получить уже за границей, и второй — на основе простого предпринимательства, который можно получить после двух лет долговременного проживания. Но, конечно же, те иностранцы, которые здесь уже живут, будут продлевать свои визы на прежних основаниях. Кстати, долговременное пребывание в стране своего пребывания можно получить и на основе льготных условий, например тем, кто окончил чешский вуз. Предполагается, что такой иностранец уже знаком с жизнью в Чехии и с её реалиями.

  — Будет ли как-то решаться вопрос с системой «Визапоинт», которая у многих вызывает возмущение. Известно, что в таких странах, как Украина и Казахстан, всё, что с этим связано, находится в руках мафии…
  Павла Новотна:
  — Это, скорее, вопрос к МИДу. Важно понимать один момент. Если закрыть «Визапоинт» и опять ввести часы приёма в консульствах, то мафии будет ещё больше. Потому что часы приёма тоже будут в определённое время. Опыт до введения системы «Визапоинт» намного хуже. Люди по четыре дня спали на улице перед консульством и всё равно к окошку не попадали. Потому что всё было в руках какой-нибудь мафии, без возможности как-то повлиять на ситуацию со стороны Чешской Республики, потому что это не было территорией ЧР. Когда мы критикуем «Визапоинт», нужно вспомнить, что было до того. Теперь, согласно имеющейся у меня информации, происходит техническое улучшение системы, ведётся работа над её безопасностью. В 2006 – 2007 годах всё было намного хуже, и критики было намного больше.

  — Проблема ещё и в человеческом факторе. В том, что на судьбу иностранца во многом может повлиять чиновник, который в консульстве принимает у него документы. Насколько я понимаю, именно наличие неясных причин для отказа в визе вызывает страх и перед новым законом. Могли бы вы подробнее рассказать о «шестидесяти причинах» для аннулирования визы, о которых в последнее время много говорят?
  Карел Моравец:
  — Речь идёт о нацеленности на то, чтобы в законе не было кучи поправок, как сейчас. Например, сейчас при отказе в продлении долговременной визы в решении указывают примерно шесть причин отказа, прежде чем дойдут до конкретной причины. Мы хотели это устранить, в результате чего некоторые причины повторяются: есть причины для отказа в выдаче визы, есть причины для прекращения визы... Когда всё вместе считаете и не смотрите на логический смысл этих предписаний, да, их, может, шестьдесят и найдёте. Правда в том, что они повторяются. Действительно, в сравнении с действующим законом этих причин больше. Понимаете, раньше было много неясности. Кажется, у вас есть достаточное законодательное основание для принятия решения, но на самом деле суд может решить иначе. Такие моменты просто пришлось сразу уточнить. Например, невыполнение условий пребывания. Иностранец, к примеру, здесь находится на основе предпринимательской визы, но он, чтобы меньше платить налогов, снимает себя с учёта, чтоб не платить социальные выплаты, а за месяц до продления снова встаёт на учёт. По документам вроде бы всё нормально, но нам ясно, что он год-два не занимался заявленной деятельностью. В действующем законе ничего не говорится о том, что иностранец не выполнял условия пребывания, чиновники руководствовались какими-то поправками и так далее. Сейчас мы это конкретизировали, потому что не считаем, что наличие подобных иностранцев в интересах общественности. Это один из примеров.

  — Многих пугает, что лишить ПМЖ иностранца смогут на основании его малейшей задолженности. Это так?
  Карел Моравец:
  — Мы в данный момент ещё продолжаем вести дискуссию по этому вопросу. Но нужно сказать, что не в интересах государства, чтобы увеличивалось количество тех, кто ему должен. Но это не проблема всего общества. Дискуссия идёт о том, до какой степени это применимо для кратковременных, долговременных виз и для ПМЖ? Что касается ПМЖ — это, конечно, может быть причиной его не дать, потому что странно давать ПМЖ в стране тому, кто ей должен.

  — То есть речь всегда идёт о долгах государству?
  Карел Моравец:
  — Да. Социальные отчисления и налоги. Не долг частным лицам, не ипотека и т.п. Говоря о ПМЖ, нужно ещё сказать, что там речь идёт об обязательном рассмотрении размеров задолженности. Если кто-то имеет долг 500 крон, у него, конечно, никто не будет отнимать ПМЖ. Речь идёт о взвешенном подходе.
  Павла Новотна:
  — Речь о действительно больших долгах, долговременных, долгах хронически не платящего человека.

  — Что упростится?
  Карел Моравец:
  — После того, как МВД стало заниматься долговременными визами, встал вопрос о месте жительства. Нас критиковали, что из-за границы сложно обеспечить себе жильё и так далее, теперь мы решили, что это не обязательно. Иностранец может уже здесь предъявить документ о месте жительства, перед тем как ему будет выдан вид на жительство. Так же и с медстраховкой, раньше нужно было предъявлять её вместе с прошением, теперь — перед выдачей документа о разрешении на жительство. Что касается специалистов высокой квалификации, профессии, в которых есть заинтересованность, такие иностранцы могут получить ПМЖ уже спустя два года.

  — На сайте МВД говорится, что закон каким-то образом позволит углубить интеграцию иностранца. Что имеется в виду?
  Карел Моравец:
  — Что касается интеграционных мероприятий, то в новом законе они становятся для иностранца обязательными. Нужно сказать, что именно этот пункт больше всего критикуют некоммерческие организации. Речь идёт об организации интеграционных курсов. Они рассчитаны всего на восемь часов и призваны помочь иностранцу познакомиться с чешскими реалиями. При продлении визы иностранец будет обязан предъявить свидетельство об их прохождении.

  — Правда ли, что иностранец, живущий здесь по долговременной визе, не сможет привезти в Чехию свою семью?
  Карел Моравец:
  — Нет, такого не может быть, это было бы против требований ЕС. Напротив, здесь всё даже упрощается. Согласно настоящему закону иностранец, прежде чем подать прошение на воссоединение с семьёй, должен прожить в стране не менее пятнадцати месяцев. Теперь будет достаточно четырёх. Мы исходили из простой классической ситуации, что три-четыре месяца — достаточный испытательный срок. Что касается членов семьи граждан ЧР, мы хотели, чтобы условия для получения ими долговременного вида на жительство было такое же, как и у членов семьи граждан ЕС. Исключение составляют интеграционные мероприятия. Я читал в Интернете статьи, которые вышли как реакция на хеппенинг 2 июля. Там кто-то писал, что мы хотим чуть ли не гражданства лишить того, кто возьмёт в супруги иностранца. Нет, это неправда и демонизация закона. Никого принуждать к разводу мы не собираемся.

  — Будет ли новый закон решать вопрос медицинского страхования иностранцев? Правда ли, что согласно новому закону иностранцы с ПМЖ будут лишены участия в общественном медицинском страховании и вынуждены будут пользоваться коммерческими страховками?
  Карел Моравец:
  — Этот вопрос является своего рода камнем преткновения. МВД долгое время настаивает на том, что медстрахование иностранцев должны регулировать Минфин и Минздрав, а не Закон об иностранцах. Сейчас этот вопрос решают три министерства: МВД играет координационную роль, Минздрав решает, кого и как страховать, а Минфин курирует финансовую часть. До сих пор мы не можем договориться с Минфином, желающим всё оставить на МВД, хотя это неправильно, потому что речь идёт о чисто финансовых моментах. Закон нельзя принять, пока не будет решён спор в вопросе медстрахования. Будет ли медстрахование иностранцев его частью, или всё же нет — этот вопрос решат Минфин и МВД. Что касается исключения лиц с ПМЖ из системы общественного медстрахования — это вряд ли. Это никогда не являлось частью законопроекта.

  — Будет ли законопроект ещё каким-то образом меняться?
  Карел Моравец:
  — Да. Сейчас мы в стадии дискуссии, обсуждения. Мы предложили свой проект на суд специалистов и теперь собираем мнения, которыми будем руководствоваться в целях его улучшения.

  Беседовал Константин Гербеев
   
  Andy, 16.07.13
  #16
  Irina1, Balticflora, Zlata и ещё 1-му нравится это.
 17. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  Будут дискутировать дальше, в начале 2014 не примут, судя по всему.

  Ministerstvo přibrzdilo
  Na kritizované návrhy a jejich osud se server E15.cz dotázal ministerstva vnitra. To ve své odpovědi brzdí obavy, že všechna zpřísnění, se do legislativy nakonec dostanou.
  Připomeňme, že návrh zcela nového zákona o pobytu cizinců plánovalo prosadit ministerstvo vnitra do začátku roku 2014.
  „V rámci aktualizace plánu legislativních prací vlády na rok 2013 ministerstvo vnitra požádalo předsedu Legislativní rady vlády o vynětí těchto návrhů z uvedeného plánu. Bývalý ministr vnitra Jan Kubice rozhodl o odložení termínu splnění této povinnosti, a to na konec roku 2014,“ řekl E15. cz Břetislav Oliva z odboru tisku MV.
  Podle jeho slov bude ministerstvo vnitra iniciovat vložení těchto návrhů zákonů do plánu legislativních prací vlády na rok 2014.
  Aktuální půlroční odklad ze strany ministerstva vnitra však neznamená, že „tvrdé“ návrhy se do zákonů nedostanou.
  „Vypořádání připomínek k návrhu nové právní úpravy bude dále probíhat, plánujeme další diskuse a separátní jednání s jednotlivými připomínkovými místy,“ uzavřel Oliva.

  Отсюда
   
  Andy, 27.07.13
  #17
 18. OLE4KA
  Активный участник

  Регистрация:
  21.02.12
  Сообщения:
  371
  Симпатии:
  201
  Это что,откладывается принятие закона? Извините, с чешским пока на длииииинной ноге :oops:
   
  OLE4KA, 29.07.13
  #18
 19. Andy
  Постоянный участник

  Регистрация:
  08.09.12
  Сообщения:
  356
  Симпатии:
  533
  По словам Оливы (из департамента печати министерства внутренних дел) ставят в план на следующий год и продолжают обсуждение. Из планов принятия законов на этот год исключают.
   
  Andy, 29.07.13
  #19
  Balticflora нравится это.
 20. OLE4KA
  Активный участник

  Регистрация:
  21.02.12
  Сообщения:
  371
  Симпатии:
  201
  Спасибо! Пойду посмотрю в другие темы - были ли примеры выдачи визы Д за последнее время...
   
  OLE4KA, 29.07.13
  #20